Обща информация за България
Богато и многообразно е културното наследство по българските земи. Населявани от далечни, праисторически времена, те пазят трайни следи от различни епохи с богати традиции. Кръстопътното ни местоположение обяснява преплитането, смесването, взаимните влияния на култури, нрави, религии на племена и народи, живели и кръстосвали региона. Вълнуващо е докосването до хилядите културни послания, оставени ни от живелите преди нас. Безценно е културно-историческото наследство на древните траки, гърци, римляни, на поколения българи, оставили ни чрез достиженията си интересна и полезна информация за бита, традициите и духовните си прозрения.


 • Площ – 110 993,6 кв. км
 • Население – 7 973 673 души (2001 г.)
 • Столица – София
 • Официален език – български
 • Азбука – кирилица
 • Религия – вероизповеданията са свободни. Традиционна религия в Република България е източноправославното вероизповедание.
 • Национален празник – 3 март – Освобождението на България от османско владичество (1878 г.)
 • Парична единица – лев
 • Административно деление – 28 области, наименовани на областните си центрове.
 • Държавно устройство – парламентарна република с еднокамарен парламент (Народно събрание) от 240 народни представители с четиригодишен мандат. Държавен глава на републиката е президентът, избиран за срок от пет години. Централен орган на изпълнителната власт е Министерският съвет.
 • Релеф – разнообразен. Средна надморска височина – 470 м. От територията на страната 31,5 % са низини (до 200 м н.в.), 41 % – равнини и хълмисти земи (200 – 600 м н.в.) и 27,5 % – планини (600 – над 1600 м н.в.).
 • Климат – умереноконтинентален с черноморско влияние на изток и средиземноморско – на юг.
 • Води – реки (главни реки са Дунав, Марица, Места, Струма, Искър, Янтра); топли и студени минерални извори (над 600); езера – крайбрежни (някои с лечебна минерална кал) и ледникови (в планините Рила и Пирин).
 • Растителен и животински свят – изключително разнообразен. За опазване на флората и фауната в България действа Закон за защитените територии, по силата на който в страната са определени категориите национален и природен парк, резерват и поддържан резерват, природна забележителност, защитена местност.
 • Икономика – България е асоцииран член на Европейския съюз (ЕС) от 1992 г. През 1997 г. е подписано споразумение с Международния валутен фонд и Световната банка за икономическа стабилизация и осъществяване на икономически реформи в страната. Въведен е валутен борд. Националната парична единица е фиксирана към еврото. Провежда се структурна реформа за постигане на икономически растеж, действаща пазарна икономика и за създаване на условия за навлизане на чуждестранни инвестиции в страната.
 • Транспорт – железопътен, автомобилен, въздушен и воден
 • Международно автомобилно обозначение: BG
 • Международен телефонен код: +359
 

Контакти

София 1000,
ул. „Луи Айер” №77
Вижте къде се намираме картата
Ако имате въпроси моля свържете се с нас. С радост ще ви бъдем полезни
обадете ни се
0887 009 444